Anidulafungin versus Fluconazole dla inwazyjnej kandydozy czesc 4

centra i ośrodki poza USA. Ostatecznie trzecią analizę efektu centralnego przeprowadzono przy użyciu modelu regresji logistycznej, a inne techniki modelowania kategorycznego (procedura CATMOD, SAS) zostały zastosowane do każdej z tych strategii grupowania w celu włączenia ośrodka, przypisania leczenia i interakcji ( między leczeniem a centrum). Wyniki
Charakterystyki poziomu bazowego
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka zmodyfiko wanej populacji, której celem jest leczenie. Z ogólnej liczby 261 pacjentów włączono 256 osób do populacji, która miała zamiar leczyć, oraz 245 pacjentów w zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczyć. W zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczyć, 127 pacjentów przydzielono do anidulafunginy, a 118 do flukonazolu. (W przypadku schematu klinicznego, patrz Rys. w Dodatku Uzupełniającym, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org.) Charakterystykę pacjentów i przebieg terapii przedstawiono w Tabeli 1. Dwie grupy badawcze nie różniły się znacząco pod względem cech demograficznych, czasu trwania leczenia, częstotliwości przechodzenia na doustny flukonazol lub ekspozycji na doustny flukonazol.
Wyniki mikrobiologiczne
Tabela 2. Tabela 2. Podatność In Vitro klinicznych izolatów na anidulafunginę i flukonazol w zmodyfikowanej populacji, której celem jest leczenie. Rozkład gatunków candida był podobny w grupie anidulafunginy i flukonazolu (tabela 1). Najczęściej występującym gatunkiem był C. albicans, występujący u 61,6% pacjentów. C. glabrata wyizolowano u 15,7% osób z grupy anidulafunginy i 25,4% osób z grupy flukonazolu (p = 0,08). Minimalne stężenia hamujące (MIC) anidulafunginy i flukonazolu dla wyjściowych izolatów klinicznych przedstawiono w Tabeli 2.18 Dla wszystkich z wyjątkiem 10 izolatów (5 uzyskanych od pacjentów w każdej grupie badawczej) w sumie 242 izolatów wszystkich gatunków Candida (95,9%), MIC flukonazolu było mniejsze niż 16 .g na mililitr.
Skuteczność
Rysunek 1. Rysunek 1. Globalna odpowiedź na leczenie dla wcześniej określonych punktów czasowych w zmodyfikowanej populacji, której celem jest leczenie. Skuteczna globalna reakcja wymagała zarówno sukcesu klinicznego (zdefiniowanego jako ustąpienie objawów przedmiotowych i podmiotowych inwazyjnej kandydozy i braku dodatkowej ogólnoustrojowej terapii przeciwgrzybiczej), jak i sukcesu mikrobiologicznego (zdefiniowanego jako eliminacja gatunków Candida obecnych w punkcie wyjściowym, jak określono w kulturze kontrolnej, lub przypuszczalną eradykację, jeśli dane dotyczące hodowli nie były dostępne dla pacjenta z udaną odpowiedzią kliniczną). P <0,02 dla porównania między grupą anidulafunginy a grupą flukonazolową pod koniec leczenia dożylnego. P <0,02 dla porównania między dwiema grupami po zakończeniu całej terapii i po 2 tygodniach obserwacji. Pod koniec terapii dożylnej 33 pacjentów w każdej z dwóch grup (26% w grupie leczonej anidulafunginą i 28% w grupie flukonazolu) przełączyło się na doustny flukonazol. W przypadku wielokrotnych porównań drugorzędowych punktów końcowych, 98,3% przedziały ufności (CI) dostosowane do wartości post hoc wynosiły od 2,9 do 31,6 na końcu każdej terapii, od 0,4 do 30,4 w obserwacji 2-tygodniowej i od -3,4 do 27,0 w grupie kontrolnej po 6 tygodniach. - tygodniowa obserwacja. Przerywana linia pionowa reprezentuje wcześniej określony margines braku nieporównywalności.
Pomyślne globalne odpowiedzi we wszystkich punktach czasowych w zmodyfikowanej populacji, którą zamierzano leczyć, pokazano na rysunku 1
[przypisy: olx miechów, lekarz chorób wewnętrznych, leczenie po amputacji palca ]