Dożywotnie Zagrożenie Chorobą Układu Krążenia AD 2

Wszystkie dane zostały odpowiednio zdefi- niowane, a wszystkie protokoły i procedury badań zostały zatwierdzone przez instytutową komisję rewizyjną w Northwestern University. Stwierdzenie miar podstawowych i zdarzeń następczych
Protokoły zastosowane w celu uzyskania danych na temat cech demograficznych, historii osobistej i medycznej, badania fizykalnego, wyników laboratoryjnych oraz procedur kontrolnych w celu ustalenia stanu życiowego i zdarzeń dla wszystkich badanych grup zostały opublikowane w innym miejscu.11-32 Ciśnienie krwi a poziomy cholesterolu w surowicy mierzono bezpośrednio u wszystkich uczestników; dane na temat palenia zostały same zgłoszone, podobnie jak dane na temat stanu cukrzycy, te ostatnie pochodzą z zapisów autoregulacji, stosowania leków przeciwcukrzycowych lub obu. Zdarzenia zostały potwierdzone za pomocą strategii wybranych przez grupę badaczy kohortowych i obejmowały śmierć z powodu choroby sercowo-naczyniowej, z choroby niedokrwiennej serca lub z dowolnej przyczyny i niekrytycznych zdarzeń będących przedmiotem zainteresowania, w tym zawału mięśnia sercowego i udaru. (Szczegółowe opisy metod zastosowanych w przypadku stwierdzenia zdarzenia znajdują się w Dodatkowym dodatku.)
Analiza statystyczna
Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania statystycznego SAS, wersja 9.1 (SAS Institute). Do obliczenia ryzyka dożywotniego zastosowano zmodyfikowaną wersję analizy przeżycia .4,5 W tego typu analizie oblicza się częstość występowania każdego punktu końcowego i śmierci bez punktu końcowego dla każdego wieku uzyskanego podczas obserwacji. Zagrożenia związane z wiekiem, częstość występowania, skumulowana częstość występowania i prawdopodobieństwo przeżycia zostały obliczone tak, jak w analizie Kaplana-Meiera33. Ponieważ skumulowana częstość występowania Kaplana-Meiera nie odzwierciedla konkurującego ryzyka zgonu z przyczyn innych niż choroba sercowo-naczyniowa przed wystąpienie punktu końcowego (a zatem przeceniające pozostające dożywotnie ryzyko choroby sercowo-naczyniowej, gdy ryzyko konkurencyjne jest wysokie45,34), dokonano dostosowania w odniesieniu do tego konkurującego ryzyka, aby uzyskać dokładną ocenę pozostałego dożywotniego ryzyka choroby sercowo-naczyniowej.5 Szacunki dotyczące ryzyka dożywotniego odzwierciedlają sumę skorygowanych, specyficznych dla wieku przypadków od momentu włączenia badania do wieku podczas ostatniej obserwacji.
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowe czynniki ryzyka i profil czynników ryzyka u mężczyzn i kobiet według grup wiekowych. Dane uczestników podzielono na straty według poziomów lub stanu czynników ryzyka ocenianych w ciągu 5 lat od każdego wieku wskaźnika. Na przykład w analizach uwzględniono czynniki ryzyka dla uczestników w wieku od 40 do 49 lat dla wieku 45 lat. Poziom lub status czynników ryzyka został sklasyfikowany w zagregowany sposób, zgodnie z naszym wcześniej opublikowanym algorytmem, 2,7 na pięć wzajemnie wykluczających się kategorii (Tabela 1), w którym wszystkie czynniki ryzyka były optymalne, a drugi w którym przynajmniej jeden czynnik ryzyka nie był optymalny, a trzeci, w którym co najmniej jeden czynnik ryzyka (poziom cholesterolu lub ciśnienie krwi) był podwyższony, czwarty, w którym występował jeden główny czynnik ryzyka, oraz piąty, w którym występowały dwa lub większa liczba głównych czynników ryzyka.
Opisy analiz wtórnych zawarte są w Dodatku Uzupełniającym. Wszystkie odniesienia do oszacowań ryzyka w cyklu życia odzwierciedlają te pochodzące z 17 badań w kohorcie zbiorczej, po wyłączeniu danych od uczestników MRFIT, z wyjątkiem specyficznych dla rasy danych szacunkowych dla mężczyzn, uzyskanych z MRFIT.
Wyniki
Charakterystyki poziomu bazowego
Łącznie 67 890 uczestników (którzy przeszli 117 557 egzaminów osobistych) zostało włączonych do 17 badań w kohorcie zbiorczej; dodatkowe 189 494 uczestników (każdy zbadany raz) zostało włączonych do MRFIT. Ogólnie rzecz biorąc, starsi uczestnicy badania w kohorcie puli mieli wyższe rozpowszechnienie cukrzycy i wyższe skurczowe ciśnienie krwi, podczas gdy młodsi uczestnicy mieli większą częstość palenia (Tabela 1). Odsetek uczestników w grupach niskiego ryzyka był niewielki, z około 5% w grupie, w której wszystkie czynniki ryzyka były optymalne. Natomiast około dwie trzecie uczestników należało do dwóch grup najwyższego ryzyka (mających co najmniej jeden istotny czynnik ryzyka).
Kiedy uczestnicy byli podzieleni według kohorty urodzeniowej, zaobserwowaliśmy znaczące, ale oczekiwane różnice w obciążeniu czynnikami ryzyka pomiędzy starszymi i młodszymi kohortami urodzeniowymi, zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet (Tabela w Dodatku Uzupełniającym). Na przykład, w porównaniu z 55-letnimi mężczyznami urodzonymi przed 1920 r., Osoby urodzone w 1920 r. Lub później miały wyższą częstość występowania cukrzycy (8,8% w porównaniu z 4,2%), mniejszą częstość palenia (29,5% w porównaniu z 52,3%) i niższe średnie p
[podobne: badania psychologiczne, dermatologia estetyczna, leczenie kanałowe pod mikroskopem ]
[więcej w: sonomed szczecin cennik, olx miechów, sonomed szczecin ]