Ibrutynib w opornym chloniaku Hodgkina

Ibrutynib jest doustnym, drobnocząsteczkowym inhibitorem kinazy tyrozynowej (BTK) Brutona, który wykazuje aktywność w przewlekłej białaczce limfocytowej, chłoniaku z komórek płaszcza i makroglobulinemii Waldenströma.1-3. Jedną dawkę ibrutynibu podawano w dawce 560 mg na dobę do dwóch ciężko leczeni pacjenci, u których pierwotnie występował oporny na leczenie chłoniak klasyczny Hodgkina.  Rysunek 1. Obraz 1. Obrazowanie i wyniki badań immunohistochemicznych u pacjenta z opornym na leczenie chłoniakiem z klasyczną ziarnicą złośliwą, który otrzymywał Ibutynib. Obrazy tomograficzne emisyjne emisyjne, otrzymane przed (panel A) i 2 miesiące po (panel B), rozpoczęły terapię ibrutinibem, pokazują odpowiedź Pacjent 1. <!–more–>Analiza immunohistochemiczna (Panel C) próbki z biopsji otrzymanej przed leczeniem ibrutinibem wykazuje w komórkach Reeda-Sternberga ekstatycznie pozytywną i umiarkowaną ekspresję kinazy tyrozynowej Brutona (strzałki).  Pacjent  ka była 28-letnią kobietą, która przeszła haploidyczne allogeniczne przeszczepienie komórek krwiotwórczych po otrzymaniu ośmiu wcześniejszych schematów leczenia, w tym autologicznego transplantacji komórek krwiotwórczych i vedotyny brentuksymabu. Dwa miesiące po transplantacji komórek krwiotwórczych rozwinęły się gorączki, nocne poty i utrata masy ciała. Połączona tomografia pozytronowa (PET) i tomografia komputerowa (CT) wykazały nawrót choroby powyżej i poniżej przepony (ryc. 1A); te wyniki zostały potwierdzone na powtórnej biopsji. Zanim zaczęła otrzymywać ibutinib, pacjent otrzymał takrolimus, który był zwężany i przerywany przez okres 4 tygodni, bez żadnych dowodów na chorobę przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD). Gorączka i nocne poty ustąpiły w ciągu 2 tygodni po rozpoczęciu podawania ibrutynibu. Dwa miesiące po inicjacji ibrutinibu, PET-CT wykazał prawie całkowitą regresję choroby (Figura 1B). Odpowiedź pacjenta utrzymywaÅ  ‚a się przez 4 miesiące, z późniejszym postępem choroby. Zmarła z powodu postępującej choroby, po tym jak nie otrzymała odpowiedzi na trzy dodatkowe rodzaje chemioterapii.  Pacjent 2 był 38-letnim pacjentem, który przeszedł allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczej od niespokrewnionego dawcy po otrzymaniu pięciu wcześniejszych schematów leczenia, w tym autologicznego przeszczepu komórek krwiotwórczych. Siedemnaście miesięcy po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych, podczas otrzymywania leczenia podtrzymującego brentuksymabem, u pacjenta wystąpił nawrót, z powiększeniem węzłów chłonnych powyżej i poniżej przepony i objawowych zmian śledziony. W momencie nawrotu nie miał GVHD i nie otrzymał leczenia immunosupresyjnego. Po otrzymaniu miejscowej radioterapii do śledziony, pacjent zaczął otrzymywać jednoskładnikowy ibrutinib. Miesiąc po inicjacji ibrutinibu, CT wykazało poprawę w limfadenopatii. Cztery miesiące po rozpoczę  ciu podawania ibrutinibu, PET-CT wykazało pełną odpowiedź, która wciąż trwała ponad 6 miesięcy później.  Badaliśmy mechanizm działania ibrutynibu u tych pacjentów. Wstępna biopsja pobrana z Pacjenta wykazała jednorodną, umiarkowaną ekspresję BTK w komórkach Reeda-Sternberga (Figura 1C). Ponieważ ekspresja BTK występuje tylko u około 20% pacjentów z klasycznym chłoniakiem Hodgkina, rozważano również 4 inne potencjalne mechanizmy działania ibrutinibu. Ibutynib hamuje indukowaną przez interleukinę-2 kinazę w limfocytach T pomocniczych typu 2 (Th2) i nasila odpowiedź immunologiczną przeciwnowotworową typu pomocniczego limfocytów T na komórkach T (Thl) 5. Próbki osocza uzyskane od Pacjenta wykazały wydzielanie białka indukowalnego interferonem 10 ( IP-10), cytokina Th1, potencjalnie sugerująca polaryzację Th1 u tego pacjenta. Aktywacja limfocytów donorynu za pośrednictwem mediatora może być istotna dla małej podgrupy pacjentów z klasycznym   chłoniakiem Hodgkina (i potencjalnie innymi nowotworami hematologicznymi) poddawanych allogenicznemu przeszczepowi komórek krwiotwórczych. Chociaż jest mało prawdopodobne, nie można wykluczyć, że odpowiedź na leczenie u Pacjenta wynikała z odstawienia od leczenia immunosupresyjnego. Aktywność ibrutynibu u pacjentów z klasycznym chłoniakiem Hodgkina uzasadnia ocenę prospektywną.  Mehdi Hamadani, MD  Medical College of Wisconsin, Milwaukee, WI  edu  Sriram Balasubramanian, Ph.D.  Janssen Research and Development, Spring House, PA  Parameswaran N. Hari, MD  Medical College of Wisconsin, Milwaukee, WI  Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego listu na stronie.  5 Referencje1. Byrd JC, Furman RR, Coutre SE, i in. Skierowanie BTK na ibrutinib w przewlekłej przewlekłej białaczce limfatycznej. N Engl J Med 2013; 369: 32-42  Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline  2 Wang ML, Rule S, Martin P. i in. Skierowanie BTK n  a ibrutinib w nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniaku z komórek płaszcza. N Engl J Med 2013; 369: 507-516  Bezpłatny, [patrz też: Implanty Stomatologiczne, podolog, diabetolog ]
[podobne: lekarz chorób wewnętrznych, laserowe usuwanie blizn warszawa, zarobki ratownika medycznego ]