Szacowanie dlugoterminowych korzysci leczenia Sacubitril-Walsartan

Chociaż dane z badań klinicznych można wykorzystać do oszacowania skuteczności nowej terapii w porównaniu z kontrolą podczas badania, oszacowanie długotrwałych efektów leczenia jest często trudne. Badanie PARADIGM-HF wykazało, że sakubitryl-walsartan przewyższał enalapril w zmniejszaniu częstości zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca (złożony pierwotny punkt końcowy) i śmierci z jakiejkolwiek przyczyny u pacjentów z niewydolnością serca i zmniejszoną frakcją wyrzutową .1 Aby oszacować długotrwałe efekty leczenia sacubitril-valsartan versus enalapril, uzyskaliśmy aktuarialne szacunki częstości zdarzeń specyficznych dla wieku i oczekiwanych czasów przeżycia z wykorzystaniem danych dotyczących wieku w momencie randomizacji i wieku w momencie zdarzenia końcowego z leczenia. Badanie PARADIGM-HF (tabele S1 i ryc. S1 w dodatkowym dodatku, dostępne wraz z pełnym tekstem tego listu). 2,3 Szacowaliśmy k  rzywe przeżycia Kaplan-Meier dla dowolnego podanego wieku dla każdej grupy leczenia, stosując wiek (raczej niż czas z randomizacji) jako skalę czasową. Oceniliśmy również średni czas przeżycia wolnego od zdarzeń zgodnie z obszarem pod krzywą przeżycia4 (patrz sekcja Metody w dodatkowym dodatku). <!–more–>Następnie zatwierdziliśmy nasze metody, porównując podobne szacunki dotyczące długoterminowego przeżycia z badania SOLVD-Treatment z danymi długoterminowymi, 5, które wykazały zgodne wyniki (patrz sekcja Sprawdzanie poprawności metod w dodatkowym dodatku).  Rycina 1. Rycina 1. Prawdopodobieństwo zgonu z dowolnej przyczyny lub pierwotnego punktu końcowego Wydzielone z badania PARADIGM-HF, według grupy wiekowej. Pokaż krzywe Kaplana-Meiera oparte na wieku dla pacjentów w badaniu PARADIGM-HF na sakubitrylu -artartan i enalapril w wieku 55 lat (górny rząd) i 65 lat (dolny rząd) w odniesieniu do uwolnienia się od śmierci z dowolnej przyczyny (panele A   i C) i złożonego pierwotnego punktu końcowego zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacja z powodu niewydolności serca (panele B i D). Różnice międzygrupowe mogą nie być prostymi różnicami liczbowymi wynikającymi z zaokrąglenia. Liczba pacjentów obciążonych ryzykiem reprezentuje liczbę pacjentów, którzy zostali włączeni do badania PARADIGM-HF, u których nie doszło do zdarzenia w danym wieku.  Oszacowaliśmy, że 55-letni pacjent, taki jak ten zapisany w badaniu PARADIGM-HF, miałby przewidywaną długość życia o 11,6 dodatkowych lat podczas przyjmowania enalaprylu, w porównaniu do 12,9 lat podczas otrzymywania walsartanu sakubitrylu, co stanowi średnią korzyść 1,4 roku (95% przedział ufności [CI], -0,1 do 2,8) z wankartrylem-walsartanem (rysunek 1A oraz tabele S2 i S3 w dodatkowym dodatku). (Różnice międzygrupowe mogą nie być prostymi różnicami liczbowymi wynikającymi z zaokrąglenia). 55-letni pacjent miałby odpowiednią śred  nią korzyść 2,1 roku (95% CI, 1,0 do 3,3) w zakresie swobody od pierwotnego punktu końcowego zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca (ryc. 1B). Wśród 65-letnich pacjentów, w grupie leczonej sakubitrylem-walsartanem oczekiwana długość życia wynosiła 11,4 lat, w porównaniu z 10,0 latami w grupie otrzymującej enalapryl, z szacowaną średnią długoterminową korzyścią 1,3 roku (95% CI, Od 0,3 do 2,4) (ryc. 1C), która była podobna do poprawy zaobserwowanej u 55-letnich pacjentów, oraz korzyści wynoszącej 1,6 roku (95% CI, 0,7 do 2,5) dla uwolnienia od pierwotnego punktu końcowego (ryc. 1D) . Przewidywana wielkość korzyści leczenia była stała w szerokim zakresie wieku pacjentów (średnia, do 2 lat wydłużonego czasu przeżycia z walsartanem sakubitrylem u pacjentów w wieku od 45 do 75 lat) (tabele S2 i S3 oraz ryc. S2 w Dodatku Uzupełniającym).  Stosując estymaty aktuarialne z badania PARADIGM-HF i przyjmujac, że ochronne działanie walsartanu sakubitrylu pozostaje zgodne z długotrwałym stosowaniem, ekstrapolowaliśmy z dostępnych krótkoterminowych danych kontrolnych, aby oszacować, że leczenie wabi- w przewidywanej korzyści od do 2 lat zwiększonej oczekiwanej długości życia i przeżycia wolnego od niewydolności serca u pacjentów, takich jak w badaniu PARADIGM-HF.  Brian Claggett, Ph.D.  Brigham and Women s Hospital, Boston, MA  Milton Packer, MD  Baylor University Medical Center, Dallas, TX  John JV McMurray, MD  University of Glasgow, Glasgow, Wielka Brytania  Karl Swedberg, MD  Uniwersytet w Göteborgu, Göteborg, Szwecja  Jean Rouleau, MD  University of Montreal, Montreal, QC, Kanada  Michael R. Zile, MD  Uniwersytet Medyczny Karoliny Południowej, Charleston, SC  Pardeep Jhund, MD  University of Glasgow, Glasgow, Wielka Brytania  Martin Lefkowitz, MD  Victor Shi, MD  Novartis, East Hanover, NJ  Scott D Solomon, MD  Brigham and Women s Hospital, Boston, MA  dla badac  zy PARADIGM-HF  Formularze ujawnień dostarczon [podobne: kardiolog kielce, leczenie łysienia, stomatologia Kraków ]
[przypisy: buldog francuski olx, przychodnia dla dzieci warszawa, usg jamy brzusznej bydgoszcz ]