Anidulafungin versus Fluconazole dla inwazyjnej kandydozy

Anidulafungin, nowa echinokandyna, wykazuje silną aktywność przeciwko gatunkom Candida. Porównaliśmy anidulafunginę z flukonazolem w randomizowanym, podwójnie ślepym badaniu z nieliniowością w leczeniu inwazyjnej kandydozy. Metody
Dorośli z inwazyjną kandydozą byli losowo przydzielani do otrzymywania dożylnej anidulafunginy lub dożylnego flukonazolu. Wszyscy pacjenci mogli otrzymywać doustny flukonazol po 10 dniach leczenia dożylnego. W podstawowej analizie skuteczności oceniano ogólną odpowiedź (kliniczną i mikrobiologiczną) po zakończeniu terapii dożylnej u pacjentów, którzy mieli dodatnią hodowlę wyjściową. Continue reading „Anidulafungin versus Fluconazole dla inwazyjnej kandydozy”

Wieloośrodkowe, z randomizacją badanie profilaktycznego flukonazolu u noworodków przedwczesnych ad 6

Glabrata i C. guilliermondii) oraz dwa w grupie placebo (oba C. glabrata). C. glabrata spowodował dwie nieinatalne inwazyjne infekcje grzybicze, po jednym w grupie 6 mg i grupie placebo. Continue reading „Wieloośrodkowe, z randomizacją badanie profilaktycznego flukonazolu u noworodków przedwczesnych ad 6”

Anidulafungin versus Fluconazole dla inwazyjnej kandydozy ad 6

Anidulafungina wykazała się lepszą skutecznością niż flukonazol pod koniec całej terapii i po 2 tygodniach obserwacji. Po 6-tygodniowej obserwacji odsetek pacjentów z grupy anidulafunginy, u których uzyskano skuteczną odpowiedź, był większy niż w grupie flukonazolowej, ale statystycznie wartość ta spełniała jedynie kryteria nie gorsze. Tabela 3. Tabela 3. Odpowiedzi mikrobiologiczne i globalne po zakończeniu leczenia dożylnego w populacji o zmodyfikowanej populacji, której celem jest leczenie. Continue reading „Anidulafungin versus Fluconazole dla inwazyjnej kandydozy ad 6”

Nieinwazyjna metoda przewidywania ciśnienia zaklinowania płucnego i kapilarnego ad 7

Obecnie wydaje się, że odpowiedź prostokątna w najbardziej powszechnych warunkach klinicznych u ludzi jest związana przede wszystkim z podniesieniem PCWP.10, 11, 13, 15, 16 Jednym z niezbędnych warunków dla odpowiedzi w postaci fali prostokątnej wydaje się być utrzymanie napełnianie lewej komory w trakcie fazy wysiłkowej manewru Valsalvy.15 16 17 18 Obecnie wydaje się więc, że wzrost ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej generowany podczas fazy odkształcenia manewru Valsalvy utrudnia powrót krwi żylnej do serca. 18 19 20 Wykazano, po części w naszych laboratoriach, że lewe wymiary przedsionka i lewej komory oraz objętość skoku lewej komory i spadek ciśnienia tętniczego u osób z prawidłową funkcją sercowo-naczyniową, gdy wypełnienie lewej komory spada gwałtownie w odpowiedzi na manewr Valsalvy. 22 23 24 I odwrotnie, w miarę postępu zastoju w płucach, powodując wzrost PCWP, można się spodziewać, że reakcja na manewr Valsalvy stanie się progresją. bardzo kwadratowy w konfiguracji. Wiele dotychczasowych podejść podjęto w celu nieinwazyjnego przewidywania PCWP, w tym stosowania echokardiograficznych technik dopplerowskich, ale żadna z nich nie okazała się wystarczająco wiarygodna, aby była przydatna klinicznie. Continue reading „Nieinwazyjna metoda przewidywania ciśnienia zaklinowania płucnego i kapilarnego ad 7”

Nieinwazyjna metoda przewidywania ciśnienia zaklinowania płucnego i kapilarnego cd

Pierwszych 20 wybranych pacjentów, grupa stabilna klinicznie, nie byli intubowani i nie otrzymywali leków wazoaktywnych; 19 z tych pacjentów miało udokumentowaną chorobę wieńcową, 10 miało nadciśnienie, 3 miało cukrzycę, 2 miało migotanie przedsionków, a cierpiało na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. W trakcie badania 15 z tych stabilnych pacjentów miało zmiany indukowane w ich stanie hemodynamicznym, albo zmniejszenie centralnej objętości żylnej poprzez podanie podjęzykowej nitrogliceryny lub doustnego furosemidu, albo rozszerzenie objętości żyły centralnej przez podanie angiograficznego środka kontrastowego . Współczynnik PCWP i stosunek amplitudy impulsu były mierzone seryjnie w celu udokumentowania tych zmian. Czternastu dodatkowych pacjentów, grupa niestabilna klinicznie, otrzymywało leki wazoaktywne; 12 z tych pacjentów miało również założone rurki dotchawicze. Ośmiu z tych pacjentów otrzymywało małe dawki wlewów dopaminy, sześciu otrzymywało infuzje nitrogliceryny, dwóch otrzymywało infuzję nitroprusydku sodu, jeden otrzymywał ciągły wlew aminofiliny, a jeden otrzymywał ciągły wlew esmololu. Continue reading „Nieinwazyjna metoda przewidywania ciśnienia zaklinowania płucnego i kapilarnego cd”

Czasopisma medyczne i wiedza medyczna: eseje historyczne

We wstępie redaktorzy tej kolekcji oferują tę ocenę: Niezwykłe jest to, że tak mało wiemy o korzeniach dziennikarstwa medycznego, o rozwoju typowej formy i formatu czasopisma, o praktykach redakcyjnych, o finansach prasy medycznej, oraz o dokładnych sposobach zmieniania dziennikarstwa medycznego świat medycyny właściwy.
Zgadzam się. Nie mamy naprawdę satysfakcjonującej historii czasopism medycznych – tej, która dedukuje, dlaczego poszczególne czasopisma zostały uruchomione, mówi nam, w jaki sposób odnoszą się do ich towarzystw sponsorujących, i śledzi ich wpływ na zawód i na opinię publiczną. Rozdział Leslie Morton, Rozwój literatury medycznej w czasopismach , w książkach medycznych Thorntona, bibliotekach i kolekcjonerach (wyd. 2, Londyn: Deutsch, 1966) robi niewiele więcej niż szkic w kolejności chronologicznej, kiedy czasopisma zostały uruchomione i gdzie. Continue reading „Czasopisma medyczne i wiedza medyczna: eseje historyczne”

Trzecie serce brzmi u pacjentów z zastoinową chorobą serca

Badanie Folland et al. (Wydanie 13 sierpnia) * raportowanie na temat znaczenia trzeciego dźwięku serca w chorobie zastawek serca nie może pozostać niezakwestionowane. Zły projekt badania podważa znaczenie jego wniosków.
Nie można zaakceptować założenia, że błędy w diagnozowaniu trzeciego serca brzmią u pacjentów z różnymi zastawkowymi zmianami serca przez zespół lekarzy losowo . Sugeruję, że ponieważ większość lekarzy jest świadoma, że trzecie dźwięki serca są częstsze w niedomykalności zastawki aortalnej i mitralnej, częściej słyszą je u pacjentów z takimi zmianami. Continue reading „Trzecie serce brzmi u pacjentów z zastoinową chorobą serca”

Immunoreaktywność endoteliny w osoczu w chorobie wątroby i zespole wątrobowo-nerkowym ad 6

Chociaż nerkowy przepływ krwi jest najważniejszym czynnikiem decydującym o przesączaniu kłębuszkowym u pacjentów z zespołem wątrobowo-nerkowym, istnieje znaczne nakładanie się wartości dla nerkowego przepływu krwi u tych pacjentów22 i wartości u pacjentów z niewyrównaną chorobą wątroby, ale o stosunkowo prawidłowej czynności nerek. Sugeruje to, że inne czynniki modulujące funkcję kłębuszków, takie jak współczynnik ultrafiltracji, prawdopodobnie będą zaangażowane w patogenezę niewydolności nerek w zespole wątrobowo-nerkowym. Inne potencjalne mechanizmy zwiększonej produkcji endoteliny w chorobach wątroby i zespole wątrobowo-nerkowym obejmują niedotlenienie tkanek, 23 uszkodzenie utleniacza, 24 i endotoksem bakterii.15, 25 Czy ogólnoustrojowa endotoksemia występująca u pacjentów z zespołem wątrobowo-nerkowym jest ważnym bodźcem do wytwarzania endotelina nie jest znana.
Endoteliny mają krótki okres półtrwania w osoczu od jednej do dwóch minut in vivo, ale może on być dłuższy u pacjentów z chorobą wątroby. Ponadto stężenie endoteliny-1 w osoczu nieznacznie wzrasta u osób zdrowych, gdy przyjmują postawę stojącą, jako reakcję homeostatyczną na obniżenie ciśnienia tętniczego 26. Continue reading „Immunoreaktywność endoteliny w osoczu w chorobie wątroby i zespole wątrobowo-nerkowym ad 6”

Nawracające, poważne infekcje spowodowane nowym niedoborem adhezji leukocytów ad

Subpopulacje limfocytów scharakteryzowano jako CD3, CD4, CD8, CD16 i CD20 z użyciem przeciwciał monoklonalnych. Immunofluorescencję błony zmierzono za pomocą cytometru przepływowego (sorter komórek aktywowany fluorescencją, Becton Dickinson). Odpowiedź proliferacyjną limfocytów na różne mitogeny, jak również aktywność komórek zabójców naturalnych, określono w sposób opisany wcześniej16. Funkcje neutrofili
Rozdzielanie leukocytów
Neutrofile oddzielono od krwi żylnej pobranej od EDTA otrzymanej od pacjenta i kontrolnej dopasowanej do wieku. 6-procentowy roztwór dekstranu (masa cząsteczkowa, 250 000) zastosowano w celu przyspieszenia sedymentacji erytrocytów i wzbogacenia osocza neutrofilami. Continue reading „Nawracające, poważne infekcje spowodowane nowym niedoborem adhezji leukocytów ad”

Nawracające, poważne infekcje spowodowane nowym niedoborem adhezji leukocytów

Rekrutacja granulocytow obojętnochłonnych do miejsc zapalenia jest inicjowana przez lokalne wytwarzanie atraktantów pochodzących z bakterii, cytokin zapalnych i innych czynników pochodzących od gospodarza. Czynniki te indukują zwijanie się neutrofili na ścianie naczynia krwionośnego, a następnie silną adhezję i wynaczynienie w otaczającej zainfekowanej lub zapalnej tkance.2 3 4 W ostatnich latach nastąpił szybki postęp w identyfikacji specyficznych cząsteczek adhezyjnych. które pośredniczą w procesie rekrutacji neutrofili. 1, 5, 6 Początkowe zwijanie neutrofili odbywa się za pośrednictwem członków rodziny selektynów.2, 4, 7, 8 Obejmują one E-selektynę i P-selektynę, które ulegają ekspresji na powierzchni aktywowanych komórek śródbłonka i L-selektyny, która jest konstytutywnie eksprymowana na neutrofilach.5, 6 Ligandy węglowodanowe dla E-selektyny i P-selektyny zostały ostatnio scharakteryzowane jako struktura węglowodanowa Sialyl-Lewis X (NeuAc.2,3Gal.1,4 ( Fuc.1,3) GlcNAc) na powierzchniowe glikoproteiny komórkowe i glikolipidy neutrofili 5, 6, 9-10 11 12 Późniejsza aktywacja toczącego się neutrofila skutkuje zwiększoną ekspresją cząsteczek adhezyjnych LFA-1 i Mac-1, dwie memy z rodziny integryn, które wiążą się z glikoproteiną ICAM-1 (wewnątrzkomórkowa cząsteczka adherencyjna 1) na komórkach śródbłonka. Jest dobrze ustalone, że ta interakcja ma zasadnicze znaczenie zarówno dla silnej adhezji do ściany naczynia krwionośnego, jak i wynaczynienia do otaczającej tkanki. Continue reading „Nawracające, poważne infekcje spowodowane nowym niedoborem adhezji leukocytów”