Wartość prognostyczna testów wysiłkowych u pacjentów z mukowiscydozą cd

Pacjenci płci żeńskiej częściej umierają niż pacjenci płci męskiej, a mniejsi pacjenci (wskaźnik masy ciała, <16,0) częściej umierają niż więksi pacjenci (wskaźnik masy ciała, . 18,6), chociaż różnice te nie były statystycznie istotne. Istniała istotna odwrotna zależność między FEV1 na linii podstawowej a wskaźnikiem śmiertelności. Siedemdziesiąt procent pacjentów z FEV1 .50 procentami przewidywanej wartości zmarło, w porównaniu z tylko 26 procentami osób z FEV1 .65 procent wartości przewidywanej. End-pływowy PCO2 w szczytowym ćwiczeniu był bezpośrednio związany z wyższą śmiertelnością. S.o2 w szczytowych ćwiczeniach było odwrotnie proporcjonalne do wyższej śmiertelności. Sześćdziesiąt jeden procent pacjentów, którzy mieli kolonizację przez P. cepacia w dowolnym momencie w ciągu ośmiu lat zmarło, w porównaniu z tylko 29 procent tych, którzy nigdy nie mieli dowodów P. cepacia. V.o2peak (wyrażony jako procent przewidywań) był również istotnie związany z czasem przeżycia, z wyższym odsetkiem zgonów w najniższej kategorii fitness niż w najwyższej kategorii.
Związek pomiędzy kondycją i kolonizacją dróg oddechowych przez P. cepacię jest również pokazany w Tabeli 1. Wśród pacjentów o najniższej sprawności tlenowej (V.o2peak, .58 procent przewidywanych), 65 procent osób z P. cepacia zmarło, ponieważ w porównaniu z 69% osób bez P. cepacia. W środkowych i najwyższych grupach fitness zmarł wyższy odsetek pacjentów, którzy mieli P. cepacię; jednak różnica między grupami zi bez P. cepacia była znacząca tylko w środkowej grupie fitness.
Tabela 2. Tabela 2. Czynniki prognostyczne dla 8-letniej śmiertelności u 108 pacjentów z mukowiscydozą * Przeprowadzono analizy regresji z użyciem proporcjonalnych hazardów jedno- i wieloczynnikowych Coxa w celu oszacowania surowego i skorygowanego względnego ryzyka śmiertelności odpowiadającego różnym czynnikom prognostycznym (Tabela 2). . Analiza jednoczynnikowa wykazała, że niższa czynność płuc (mierzona za pomocą FEV1), niższa wydolność tlenowa (mierzona przez V.o2peak), wyższe PCO2 kończynowo-dolne i niższe obciążenie S02 przy wysiłku szczytowym oraz kolonizacja P. cepacia wiązały się ze znacznie większym ryzykiem umierający. Zwiększone ryzyko zgonu związane ze starszym wiekiem, płcią żeńską i mniejszym rozmiarem ciała nie było statystycznie istotne. Kiedy znaczące czynniki jednoczynnikowe zostały wprowadzone do modelu wieloczynnikowego, jedynie wydolność tlenowa i P. cepacia były istotnymi niezależnymi korelatami śmiertelności. Pacjenci z najniższej kategorii sprawności tlenowej byli ponad trzy razy bardziej narażeni na śmierć niż pacjenci z najwyższej grupy fitness. Pacjenci z P. cepacia mieli pięciokrotnie większe ryzyko śmierci niż pacjenci bez P. cepacia. Pacjenci z maksymalnym ciśnieniem tętniczym PCO2> 41 mm Hg przy ćwiczeniach szczytowych byli ponad dwa razy bardziej narażeni na obumarcie niż pacjenci z końcowo-trzustkowym PCO2 .36 mm Hg, chociaż różnica ta nie była statystycznie istotna. Pacjenci z ciężką chorobą płuc (FEV1, .50 procent przewidywanych) nie mieli istotnie większego ryzyka zgonu niż pacjenci z łagodną chorobą płuc (FEV1, .65 procent przewidywanych), gdy kondycja, obecność P. cepacia i PCO2 w szczytowym ćwiczeniu zostały wzięte pod uwagę.
Wieloczynnikowa analiza regresji Coxa została powtórzona z maksymalną wydajnością pracy (.peak, wyrażony jako procent przewidywany) zastosowaną zamiast V.o2peak
[hasła pokrewne: badania przed ciążą pakiet, topinambur allegro, sonomed szczecin cennik ]